Reglament de la 18 Volta Menorca BTT

La Penya Ciclista Ciutadella disposa de totes les autoritzacions necessàries per a la celebració de la Volta Menorca BTT: FCIB, DGT, CIME, Medi Ambient, Ajuntaments, propietaris de finques privades, etc.

Es poden inscriure a la VMBTT tots els ciclistes majors de 15 anys o que els compleixin dins del 2024.

No es permet la participació a la prova de cap ciclista que no estigui inscrit prèviament.

La PCC es reserva el dret a efectuar els canvis que consideri oportuns en el programa d'activitats per al millor desenvolupament de la prova.

L'incompliment de qualsevol dels punts d'aquest compromís autoritza a l'organització a excloure de la prova a l'infractor.

S’ha de tenir sempre molt present que no es tracta d’una prova competitiva i procurar gaudir al màxim de l’entorn natural, paisatgístic i humà. És important no obsessionar-se per ocupar les primeres posicions del grup i intentar mantenir prou distància entre els participants per tal de poder gaudir tots dels single-tracks més tècnics. Els participants més experts i hàbils hauran de respectar la prudència dels seus companys

No s’ha de perdre en cap moment l’alegria i el bon humor.

NORMES GENERALS

L'organització no es fa responsable dels ciclistes que no es troben en el lloc de sortida a l'hora indicada per a l’accés a la zona restringida del seu grup.

És obligatori passar per sota de l’arc del CIME a la sortida i al final de cada etapa, per tal que el xip incorporat al dorsal de la bicicleta registri correctament la seva sortida i arribada.

Els participants hauran de portar en lloc visible durant tot el transcurs de la prova el dorsal i la placa que els proporcionarà l'organització. Està totalment prohibit retallar o modificar aquests elements.

És obligatori l'ús de casc rígid durant tot el desenvolupament de la prova, i es recomana també portar sempre guants i ulleres de protecció.

Hi haurà repartits entre els participants, uns 70 guies que es podran reconèixer pel mallot de vaca que portaran. S’han de seguir en tot moment les seves instruccions i facilitar-los la tasca cedint-los el pas per tal que puguin desenvolupar la seva feina. Els participants es podran dirigir a ells per a qualsevol dubte o problema que pugui sorgir.

S’han de seguir en tot moment les instruccions dels guies, no desviar-se en cap moment dels itineraris marcats i no sobrepassar mai el membre de l'organització que obre la prova.

En els trams de la prova que discorrin per carreteres obertes al trànsit s'han de complir estrictament les normes de seguretat viària del codi de circulació.

Si per algun motiu un participant decideix abandonar la marxa, ho ha de comunicar a algun dels guies o a un membre de l’organització.

S’ha de circular sempre respectant els companys ciclistes i altres possibles usuaris dels camins. Tenint en compte que sempre s’ha de cedir el pas als usuaris que vagin a peu.

Si en algun moment l’organització comprova que alguns dels ciclistes no poden complir els horaris prevists, per raons de seguretat se’ls farà retallar el recorregut. Aquest retall serà obligatori i, en aquests casos, els participants realitzaran el recorregut alternatiu acompanyats per guies de l’organització i hauran de seguir estrictament les seves instruccions.

Algunes de les zones per on es passarà durant la Volta són propietats privades, camins que normalment estan tancats i per on només s’hi pot passar amb el permís dels propietaris. Des de l’organització de la VOLTA MENORCA BTT s’ha tramitat i aconseguit autorització per a passar-hi única i exclusivament durant la celebració de la Volta.

ASSISTÈNCIA MECÀNICA I AVITUALLAMENTS

La bicicleta és un element essencial en la Volta Menorca BTT, i és responsabilitat de cada participant portar una bicicleta adequada a les característiques de la prova, neta, revisada, greixada i en bon estat de funcionament.

Els participants, a més de portar les bicicletes en bones condicions, hauran de dur a sobre les eines bàsiques que els permetin solucionar per si sols, sense ajuda per part de l'organització, les avaries més simples (pneumàtic foradat, sortida de cadena, etc.).

L’assistència tècnica de la Volta té la funció de solucionar possibles avaries greus per tal que els participants que les sofreixin puguin acabar l’etapa. No entra dins les seves funcions: substituir pneumàtics foradats, revisar, netejar, greixar la bicicleta, ni solucionar avaries abans o després de les etapes. Les peces de recanvi s’hauran d’abonar. El servei d’assistència tècnica estarà operatiu només durant la ruta.

La pota de canvi, és una peça diferent a cada bicicleta i es recomana portar-ne una de recanvi. També és recomanable portar dues cambres de recanvi.

Els avituallaments en ruta aniran a càrrec de l’organització, però és responsabilitat de dels participants sortir ben proveïts d’aigua i havent menjat adequadament, ja que l’organització només proporcionarà avituallament als llocs prevists.

A les zones d’avituallament sempre hi haurà contenidors o bosses per dipositar-hi les deixalles, seran de colors diferents per facilitar una recollida selectiva. S’han d’utilitzar correctament, seguint les instruccions dels voluntaris, separar els envasos i posar molta atenció en no deixar cap tipus de residu fora dels contenidors.

BICICLETES ELÈCTRIQUES (E-BIKES)

Participar a la Volta amb una e-bike, implica necessàriament tenir una conducció tranquil·la, moderant la velocitat en tots els trams i no ocupant les posicions davanteres del grup ciclista en cap de les rutes programades.

A pesar que és una obligació per a tots els participants, especialment les e-bike han d’evitar en tot moment fer derrapades, ja sigui frenant amb destresa en els trams de baixada, traçant les corbes a baixa velocitat o evitant les pèrdues de tracció en els trams de pujada. Per suposat que, com la resta de participants, han de respectar els trams especialment vulnerables baixant de la bicicleta quant així s’indiqui.

Han de procurar equipar pneumàtics amb una amplada de roda no major de 2,3” i amb un disseny de tacs el menys agressiu possible.

Han de portar les bateries completament carregades en cada etapa i han de comprovar que la seva capacitat és suficient per fer tota l’etapa de començament a final. Durant les etapes no s’ofereix la possibilitat d’endollar la bateria.

Han de tenir en compte que en totes les etapes hi ha trams no pedalables en els quals la bicicleta s’ha de portar a sobre. Tots els inscrits han de valorar la seva participació sabent que es poden trobar amb aquestes situacions:
- Pujar o baixar escales.
- Superar pendents molt pronunciats que necessàriament s’han de fer a peu.
- Passar “botadors” en alguna paret seca.
- Superar carreranys molt sinuosos.

Com la resta, han de participar amb el millor humor possible i tenint ben present que el més important és gaudir del paisatge de Menorca i del bon ambient de la Volta.

RESPECTE MEDIAMBIENTAL

Els participants es comprometen a ser molt respectuosos amb el medi ambient natural, a no deixar cap tipus de residu en el seu entorn, a no trepitjar ni trencar plantes, a no espantar els animals i a procurar no cridar innecessàriament.

És obligatori complir tot el que indiquen els rètols i senyals de protecció mediambiental i de seguretat que ha situat l’organització.

Només es pot transitar per on estigui senyalitzat. Baix cap circumstància s’ha de sortir del traçat previst.

En les zones de baixada pronunciada, s’ha de moderar la velocitat i procurar no fer frenades, ni derrapades.

S’ha de posar especial atenció quan es passi per zones senyalitzades com a XARXA NATURA 2000, no s’ha de sortir en cap moment del camí, s’ha de mantenir una actitud silenciosa i evitar derrapatges i xaragalls.

S'ha de circular sempre respectant els companys ciclistes i altres possibles usuaris dels camins. Tenint en compte que sempre s'ha de cedir el pas als usuaris que vagin a peu. Aquest fet pren especial rellevància durant el pas de l'etapa de 14 d'octubre on es circula dins el Parc Natural de s'Albufera d´és Grau, al tractar-se d'una zona d'especial interès i molt concorreguda en aquesta època de l'any.

Quan s’arribi a una zona senyalitzada amb el rètol: ZONA NATURAL FRÀGIL, a més de les normes anteriors, també s’ha de passar d’un en un i moderar la velocitat.

Quan es vegi aquest senyal s’ha de fer el tram a peu.

Quan s’hagi de creuar una platja es farà sempre per la vora del mar, per la zona habitualment batuda per les onades. S’ha de posar molt d’esment en baixar de la bicicleta en les zones dunars i d’arena solta que sempre estaran senyalitzades.

No es pot llançar cap tipus de residu al medi natural. Tampoc residus orgànics (clovelles de fruita, etc.).

Penya Ciclista Ciutadella President de la Penya Ciclista Ciutadella