La Volta Menorca BTT transcorre i travessa diferents espais naturals protegits amb figures de Xarxa Natura 2000: ZEPA, LIC i a més algunes com ANEIS (Àrea Natural d’Especial Interès), on s’han de tenir especial cura de respecte ambiental en el moment de passar i atendre les senyalitzacions i indicacions donades per la organització. Apart s’inclou aquí informació detallada de que son aquestes zones i els seus hàbitats:

QUE ÉS XARXA NATURA 2000 ?

És una xarxa ecològica europea integrada per llocs d’importància comunitaria (LIC) i zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). La declaració d’aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu (hábitats naturals, fauna i flora silvestres) tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

Més informació a: https://xarxanatura.es

QUE ÉS UN LIC (Lloc d’Importància Comunitària)?
És una figura de protecció que té per missió la conservació dels habitats naturals, així com la fauna i flora silvestres.

QUE ÉS UN ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus)?

És una figura de protecció que protegeix les aus, els seus ous, nius i habitats.

Espais d'interès per on passen les rutes:

RUTA PONENT (CIUTADELLA): Transcorre per 3 zones protegides

ES0000240 -Costa sud de ciutadella: ANEI, LIC, ZEPA
ES0000443 -Sud de ciutadella: ZEPA
ES0000230 -La Vall: ANEI, LIC, ZEPA

RUTA LLEVANT (MAÓ): Transcorre per 1 zona protegida

ES0000237 -Des Canutells a Llucalari: ANEI, LIC, ZEPA

RUTA CENTRE (FERRERIES): Transcorre per 3 zones protegides

ES0000237 -Des Canutells a Llucalari: ANEI, LIC, ZEPA
ES0000238 - Son Bou i barranc de sa Vall: LIC, ZEPA
ES0000385 -Barbatx: ANEI, ZEPA

DESCRIPCIO I INFORMACIO DE LES ZONES

Sud de Ciutadella (ES0000443)

Superfície (ha.): 1970 Figures de protecció: ZEPA, Aquest espai coincideix parcialment amb el Lloc d'Interès Comunitari Costa Sud de Ciutadella (LIC ES0000240)

Aquest espai està situat en la part sud-oest de l'illa de Menorca, i se situa sobre la plataforma calcària del sud de l'illa que forma una costa escarpada d'escassa altura interrompuda per diverses cales, poca elevació per sobre del nivell del mar i l'absència de barrancs profunds, exceptuant el barranc de Santa Anna.
En el litoral s'alterna la costa rocosa amb platges d'arena blanca d'un elevat valor paisatgístic. L'interior està ocupat majoritàriament per àrees agrícoles de secà amb màquies i boscos intercalats, formant el mosaic agroforestal que caracteritza el paisatge rural menorquí.

El paisatge vegetal de la zona presenta contrastos evidents entre la part oriental, encara amb la influència dels barrancs, i l'occidental, molt més plana.
A la part occidental el baix nivell de la costa permet la formació de platges extenses i, associades a elles, sistemes dunars consolidats amb una vegetació important.
Un hàbitat d'elevat interès a la zona són les basses temporals que es formen a la depressió situada darrera del sistema dunar fixat de la platja des Banyuls.
A l'últim tram dels barrancs apareixen surgències d'aigua dolça que originen petites zones humides d'elevat interès (cala Macarella, prat de Bellavista).
A la zona humida associada a Son Saura trobem la tortuga d'aigua Emys orbicularis, la serp d'aigua Natrix maura, la granota Hyla meridionalis i el calàpet Bufo viridis.
Un dels principals valors faunístics de l'espai que van motivar la seva declaració com a ZEPA és el fet de ser àrea de nidificació i caça del milà reial (Milvus milvus).
A la zona abunden les rapinyaires (Neophron percnopterus), Falco tinnunculus, Falco peregrinus i Hieraaetus pennatus) i altres espècies d'aus d'hàbitats forestals.
La zona es troba en molt bon estat de conservació i posseeix un gran valor paisatgístic.

Costa Sud de Ciutadella (ES0000240)

Superfície (ha.): 1125
Figures de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI), LIC , ZEPA

El paisatge vegetal de la zona presenta contrastos evidents entre la part oriental, encara amb la influència dels barrancs, i l'occidental, molt més plana i amb escàs desenvolupament de la vegetació arbòria.
A la part oriental predominen les masses boscoses de pi blanc amb algunes àrees d'alzinar en els llocs més ombrívols i frescs.
A les zones planes situades entre els barrancs també es desenvolupa el bosc baix d'ullastres. En canvi a la franja litoral sembla dominar el matoll baix de romaní i brucs en la qual destaquen alguns endemismes i l'abundància d'orquídies.

També apareixen petits boscos de sivines. En la primera línia de la costa, especialment on aquesta no queda molt per sobre del nivell del mar, es desenvolupa la comunitat de coques de la mar (Limonietum caprariensis) amb algunes espècies endèmiques d'aquest gènere.
A la part occidental el baix nivell de la costa permet la formació de platges extenses i, associades a elles, sistemes dunars consolidats amb una vegetació important.
Un altre hàbitat d'elevat interès a la zona són les basses temporals que es formen a la depressió situada darrera del sistema dunar fixat de la platja des Banyuls.

A la zona abunden les rapinyaires i altres espècies d'aus d'hàbitats forestals.
A les zones humides que es desenvolupen darrera les platges de Son Saura podem trobar diverses anàtides de superficie, garces aquàtiques i ràllides nedadores, així com algunes espècies de limícoles.
A la zona humida associada a Son Saura trobem la tortuga d'aigua Emys orbicularis, la serp d'aigua Natrix maura, la granota Hyla meridionalis i el calàpet Bufo viridis. Els mamífers més abundants de aquesta área són el mart, el mustel, l'eriçó i el conill.

La Vall (ES0000230)

Superfície (ha.): 52827 Figures de protecció: ZEPA, LIC, La meitat aproximada d’aquest lloc, coincident amb el LIC ES5310113, és Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI).

La zona inclou un tram costaner del nord de Menorca i una àmplia zona de l'interior. És una zona de relleus suaus, excepte a la costa, on es troba el promontori de Muntanya Mala, pròxim a la cala d’Algaiarens, que són els accidents més destacats.
El litoral és molt abrupte i se succeeixen penya-segats, codolars i platges d'arena. Tota la zona es troba en molt bon estat de conservació i té un elevat valor paisatgístic. Existeixen importants extensions de bosc i la vegetació arbustiva és notable pel seu bon desenvolupament i la diversitat d'espècies.

A part dels elevats valors ecològics i paisatgísitcs de la zona que van merèixer la declaració com a LIC d'una part d'aquest territori (LIC ES5310113 la Vall), la nidificació de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus), així com d'altres espècies de l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE, va justificar la seva declaració com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Els boscos de la zona constitueixen una zona de nidificació per a rapinyaires com el soter (Hieraaetus pennatus) i el milà reial (Milvus milvus).

Des Canutells a Llucalari (ES0000237)

Superfície (ha.): 1813
Figures de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI), LIC, ZEPA

La zona té un relleu molt suau, pràcticament pla, solcat per cinc barrancs d'importància: Sant Llorenç, Cala en Porter, que presenta un torrent d'aigües permanents amb una zona humida a la desembocadura, Calescoves, Canutells, que presenta una petita zona humida associada, Binidalí i Biniparratx.
El litoral està format per grans penya-segats de fins a 40 m d'altura interromputs per la presència dels barrancs i cales, de pedres o d'arena blanca, que es formen a les desembocadures. El paisatge interior és un mosaic d'àrees forestals i agrícoles intercalades.

La vegetació dominant és un mosaic de prats i ullastrars de baix port a excepció de les zones de barrancs, on adquireixen un desenvolupament quasi impenetrable. A les zones amb poc sòl apareix xipell i romaní Rosmarino-Ericion multiflorae. Les franges costaneres arenoses presenten una comunitat psammòfila de dunes Ammophiletum arundinaceae. La comunitat de coques de la mar (Limonietum caprariensis) ocupa tota la franja costanera rocosa més propera al mar.
A continuació trobem la comunitat endèmica de "socarrells", Launaeenion cervicornis, on destaquen les formacions de coixinets de tipus arbustiu. Aquesta és l'única localitat de la costa sud que presenta l'espècie prioritària Daphne rodriguezii. A les zones humides de Cala en Porter i Canutells apareixen comunitats higròfiles amb Phragmytes australis i Iris pseudacorus. Pel que fa a la fauna destaquen en els ambients aquàtics Natrix maura i Emys orbicularis, i els dos amfibis presents a Menorca: Hyla meridionalis i Bufo viridis. Les aus que més destaquen són les rapinyaires Falco tinnunculus, Hieraetus pennatus, Milvus milvus, Falco peregrinus i Neophron percnopterus.

Barbatx (ES000385)

Superfície (ha.): 1358
Figures de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI), ZEPA

El tram inicial d’aquesta ruta roda pels voltants de Mercadal. Aquesta zona presenta un relleu que es troba molt erosionat la qual cosa dona lloc a una alternança entre petites valls i turons. La zona inclou la major elevació de Menorca, la muntanya del Toro, d'aproximadament 350 m d'altura.

La vegetació està formada per un mosaic de boscos i pastures. L'alzinar (Cyclamini-Quercetum ilicis) és el bosc més important de la zona. Als puigs de la zona es fa una rica i variada vegetació rupícola, molt rica en endemismes com ara la didalera i l’endemisme gimnèsic Helichrysum ambiguum, que nomès creix en aquesta zona a tota l'illa. Els boscos acullen una variada fauna. Pel que fa a les aus, són abundants els xòrics, les miloques, el soters i els corbs entre d’altres. A més, la zona és àrea de cria i caça del milà.

Son Bou i barranc de sa Vall (ES0000238)