Espais d'interès per on passen les rutes:

Etapa Ciutadella:

De Binigaus a Cala Mitjana (ES0000239)

El paisatge vegetal d'aquesta zona presenta una elevada diversitat gràcies a la presència de barrancs (els més grans de l’illa). Destaquen les masses boscoses, majoritàriament de pi blanc, d'alzines i de bosc baix d'ullastre. Les parets rocoses verticals dels barrancs afavoreixen el desenvolupament de vegetació nascuda a les roques. I al peu de la zona nord d’aquestes parets trobem nombroses plantes endèmiques. També trobem zones importants de reproducció de 6 espècies rapinyàires i altres aus que tenen els nius a les àrees bocoses de la zona.

Costa Sud de Ciutadella (ES0000240)

El paisatge vegetal de la zona presenta contrastos evidents entre la part oriental, encara amb la influència dels barrancs, i l'occidental, molt més plana i amb escàs desenvolupament de la vegetació arbòria. A la part oriental predominen les masses boscoses de pi blanc amb algunes àrees d'alzinar en els llocs més ombrívols i frescs. A les zones planes situades entre els barrancs també es desenvolupa el bosc baix d'ullastres. En canvi a la franja litoral sembla dominar el matoll baix de romaní i brucs en la qual destaquen alguns endemismes i l'abundància d'orquídies. També apareixen petits boscos de sivines. En la primera línia de la costa, especialment on aquesta no queda molt per sobre del nivell del mar, es desenvolupa la comunitat de coques de la mar (Limonietum caprariensis) amb algunes espècies endèmiques d'aquest gènere. A la part occidental el baix nivell de la costa permet la formació de platges extenses i, associades a elles, sistemes dunars consolidats amb una vegetació important. Un altre hàbitat d'elevat interès a la zona són les basses temporals que es formen a la depressió situada darrera del sistema dunar fixat de la platja des Banyuls.

A la zona abunden les rapinyaires i altres espècies d'aus d'hàbitats forestals. A les zones humides que es desenvolupen darrera les platges de Son Saura podem trobar diverses anàtides de superficie, garces aquàtiques i ràllides nedadores, així com algunes espècies de limícoles. A la zona humida associada a Son Saura trobem la tortuga d'aigua Emys orbicularis, la serp d'aigua Natrix maura, la granota Hyla meridionalis i el calàpet Bufo viridis. Els mamífers més abundants de aquesta área són el mart, el mustel, l'eriçó i el conill.

Cap Negre (ES5310068)

Superfície (ha.): 733
Altres figures de protecció: La part terrestre (son Olivaret) està declarada Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI)

Aquest espai es troba a I'oest de l'illa de Menorca, i comprèn la costa situada entre cala Blanca i la punta de Migjorn. La vegetació, tot i ser escassa, es pot considerar de gran interès per la presència d'endemismes i de comunitats vegetals lligades als ambients esteparis i als sòls poc profunds. A la banda més propera al mar es troba la comunitat litoral típica Limonietum caprariensis, caracteritzada per la presència del fonoll marí i per diferents espécies del gènere Limonium. En segona fila es troba la comunitat dels socarrells, plantes endèmiques en forma de coixinet. Cap a l'interior, aquesta formació limita amb el sivinar, la mata, el romaní i Thymelaea hirsuta. La presència d'almenys dues basses temporals a la zona (hàbitat prioritari de la Directiva Hàbitats) augmenta el valor de la biodiversitat d'aquest espai. Quant a la fauna, aquesta zona és un punt important d'aturada de les aus durant els passos migratoris.

Etapa centre illa

Barbatx (ES000385)

Superfície (ha.): 1358
Altres figures de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI)

La zona septentrional d’aquesta ruta roda pels voltants de Mercadal. Aquesta zona presenta un relleu es troba molt erosionat la qual cosa dona lloc a una alternança entre petites valls i turons. La zona inclou la major elevació de Menorca, la muntanya del Toro, d'aproximadament 350 m d'altura.

La vegetació està formada per un mosaic de boscos i pastures. L'alzinar (Cyclamini-Quercetum ilicis) és el bosc més important de la zona. Als puigs de la zona es fa una rica i variada vegetació rupícola, molt rica en endemismes com ara la didalera i l’endemisme gimnèsic Helichrysum ambiguum, que nomès creix en aquesta zona a tota l'illa. Els boscos acullen una variada fauna. Pel que fa a les aus, són abundants els xòrics, les miloques, el soters i els corbs entre d’altres. A més, la zona és àrea de cria i caça del milà.

Etapa llevant

Des Canutells a Llucalari (ES0000237)

Superfície (ha.): 1813
Altres figures de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI)

En aquesta part del Sud de Menorca, de un relleu molt suau està format per cinc barrancs d'importància: Sant Llorenç, Cala en Porter, que presenta un torrent d'aigües permanents amb una zona humida a la desembocadura, Calescoves, Canutells, que presenta una petita zona humida associada, Binidalí i Biniparratx. El paisatge interior és un mosaic d'àrees forestals i agrícoles intercalades, encara que el progressiu abandonament de les activitats agroramaderes estan afavorint la progressió de les masses forestals i la disminució de la diversitat d'ambients.

La vegetació dominant és un mosaic de prats i ullastrars. A les zones degradades o amb poc sòl apareix l'associació basòfila de xipell i romaní Rosmarino-Ericion multiflorae. La comunitat de coques de la mar ocupa tota la franja costanera rocosa més propera al mar. A continuació trobem la comunitat endèmica de "socarrells", Launaeenion cervicornis, on destaquen les formacions de coixinets de tipus arbustiu, que en la zona sud no presenta l'abundància de la costa nord. Aquesta és l'única localitat de la costa sud que presenta l'espècie prioritària Daphne rodriguezii. Les aus que més destaquen són les rapinyaires.